ردیف نام شرکت نام نمایندگی کد نمایندگی پست کاری نام نام خانوادگی کد ملی نام دوره آموزشی به فارسی نام دوره آموزشی به انگلیسی شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه
1 جهان نوین آریا بابل 1421 مدیر نمایندگی علی اصغر روشن 2062820682 مدیریت نمایندگی Workshop Management DMDM9201S-14 1392/11/09
2 جهان نوین آریا بابل 1421 مدیر نمایندگی علی اصغر روشن 2062820682 مشتری مداری CRM AKC-2017/303-743 1395/10/06
3 جهان نوین آریا بابل 1421 مدیر نمایندگی علی اصغر روشن 2062820682 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft 28546 1396/04/10
4 جهان نوین آریا بابل 1421 مدیر نمایندگی علی اصغر روشن 2062820682 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JNA648 1399/07/14
5 جهان نوین آریا بابل 1421 مدیر نمایندگی علی اصغر روشن 2062820682 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4 30000142 1394/10/10
6 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس فنی مسعود حسن پور 2064720413 مشتری مداری CRM JNA642 1399/09/05
7 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس فنی مسعود حسن پور 2064720413 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA666 1399/09/06
8 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس فنی مسعود حسن پور 2064720413 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1135 1400/02/08
9 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس فنی مسعود حسن پور 2064720413 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1236 1401/01/24
10 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس فنی مسعود حسن پور 2064720413 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1602 1401/03/31
11 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس فنی مسعود حسن پور 2064720413  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA650 1399/10/17
12 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس فنی مسعود حسن پور 2064720413 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1189 1401/06/09
13 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس فنی مسعود حسن پور 2064720413 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1207 1401/08/05
14 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس فنی مسعود حسن پور 2064720413 سیستم سوخت رسانی  Fuel System JNA1208 1401/08/05
15 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس فنی مسعود حسن پور 2064720413 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2009 1402/04/07
16 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس فنی مسعود حسن پور 2064720413 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA795 1399/11/08
17 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس فنی مسعود حسن پور 2064720413 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA796 1399/11/08
18 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس فنی مسعود حسن پور 2064720413 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA2011 1402/03/23
19 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس پذیرش حسین فلاح 2064691030 مشتری مداری CRM JNA721 1399/08/21
20 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس پذیرش حسین فلاح 2064691030 پذیرش Reception JNA1137 1400/01/23
21 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس پذیرش حسین فلاح 2064691030 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت(سون) Seven Soft JNA1140 1400/01/24
22 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس پذیرش حسین فلاح 2064691030 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA669 1399/10/09
23 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس پذیرش حسین فلاح 2064691030 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA11235 1401/02/22
24 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس پذیرش حسین فلاح 2064691030  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1171 1400/05/11
25 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس پذیرش حسین فلاح 2064691030 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1177 1400/11/12
26 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس پذیرش حسین فلاح 2064691030 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1748 1402/03/05
27 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس پذیرش حسین فلاح 2064691030 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1142 1401/12/04
28 جهان نوین آریا بابل 1421 کارشناس پذیرش حسین فلاح 2064691030 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1144 1401/12/04
29 جهان نوین آریا بابل 1421 مسئول ارتباط با مشتریان سیده فاطمه اوصیا 2050605900 مشتری مداری CRM JNA1631 1402/09/02
30 جهان نوین آریا بابل 1421 مسئول ارتباط با مشتریان سیده فاطمه اوصیا 2050605900 اصول و فنون مذاکره Principles and Techniques of Negotiation JNA1149 1400/03/02
31 جهان نوین آریا بابل 1421 مسئول ارتباط با مشتریان سیده فاطمه اوصیا 2050605900 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10002 ISO 10002 JNA643 1399/04/19
32 جهان نوین آریا بابل 1421 مسئول ارتباط با مشتریان سیده فاطمه اوصیا 2050605900 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10004 ISO 10004 JNA644 1399/04/20
33 جهان نوین آریا بابل 1421 مسئول ارتباط با مشتریان سیده فاطمه اوصیا 2050605900 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JNA647 1399/04/21
34 جهان نوین آریا بابل 1421 مسئول ارتباط با مشتریان سیده فاطمه اوصیا 2050605900 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4
35 جهان نوین آریا بابل 1421 پذیرشگر حسین فلاح 2064691030 مشتری مداری CRM JNA721 1399/08/21
36 جهان نوین آریا بابل 1421 پذیرشگر حسین فلاح 2064691030 پذیرش Reception JNA1137 1400/01/23
37 جهان نوین آریا بابل 1421 پذیرشگر حسین فلاح 2064691030 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1140 1400/01/24
38 جهان نوین آریا بابل 1421 مکانیک محمد حسین نجاریان 2050706146 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1150 1400/06/04
39 جهان نوین آریا بابل 1421 مکانیک محمد حسین نجاریان 2050706146  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1634 1402/08/02
40 جهان نوین آریا بابل 1421 مکانیک محمد حسین نجاریان 2050706146 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1161 1400/05/11
41 جهان نوین آریا بابل 1421 مکانیک محمد حسین نجاریان 2050706146 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1246 1401/12/10
42 جهان نوین آریا بابل 1421 مکانیک محمد حسین نجاریان 2050706146 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1241 1401/12/10
43 جهان نوین آریا بابل 1421 مکانیک محمد حسین نجاریان 2050706146 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA664 1399/07/07
44 جهان نوین آریا بابل 1421 مکانیک محمد حسین نجاریان 2050706146 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA645 1399/09/05
45 جهان نوین آریا بابل 1421 مکانیک محمد حسین نجاریان 2050706146 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA646 1399/09/05
46 جهان نوین آریا بابل 1421 مکانیک محمد حسین نجاریان 2050706146 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1617 1402/04/13
47 جهان نوین آریا بابل 1421 برق کار علی کریم نیا 206200585 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1604 1402/01/25
48 جهان نوین آریا بابل 1421 برق کار علی کریم نیا 206200585 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA689 1399/05/16
49 جهان نوین آریا بابل 1421 برق کار علی کریم نیا 206200585  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1749 1402/06/20
50 جهان نوین آریا بابل 1421 برق کار علی کریم نیا 206200585 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1162 1400/12/19
51 جهان نوین آریا بابل 1421 برق کار علی کریم نیا 206200585  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1226 1401/01/28
52 جهان نوین آریا بابل 1421 برق کار علی کریم نیا 206200585 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1228 1401/01/28
53 جهان نوین آریا بابل 1421 برق کار علی کریم نیا 206200585 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA647 1399/04/30
54 جهان نوین آریا بابل 1421 برق کار علی کریم نیا 206200585 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1163 1400/11/19
55 جهان نوین آریا بابل 1421 جلوبندی کار کمال یحیی نژاد 4989952995 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1175 1400/03/04
56 جهان نوین آریا بابل 1421 جلوبندی کار کمال یحیی نژاد 4989952995 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1193 1400/06/09
57 جهان نوین آریا بابل 1421 سرویس کار محمد حسین نجاریان 2050706146 سرویس و نگهداری خودروهای نیسان (N-Step I) Nissan Vehicle service process (N-Step I) JNA1210 1400/06/15
58 جهان نوین آریا بابل 1421 مسئول انبار مصطفی قوچانی 2064822518 نظام آراستگی 5S 5S TRM95-AS08-001 1395/08/23
59 جهان نوین آریا بابل 1421 مسئول انبار مصطفی قوچانی 2064822518 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JN992406 1399/02/11
60 جهان نوین آریا بابل 1421 مسئول انبار مصطفی قوچانی 2064822518 قطعه شناسی Parts Introduction AKC-2012/309-24 1391/07/09
61 جهان نوین آریا بابل 1421 مسئول انبار مصطفی قوچانی 2064822518 سیستم های سفارش گذاری موجودی انبار Parts ordering system AKC-2012/305-27 1391/07/05
62 جهان نوین آریا بابل 1421 مسئول انبار مصطفی قوچانی 2064822518 ایمنی انبار Warehouse Safety AKC-2012/304-22 1391/07/04
63 جهان نوین آریا بابل 1421 امدادگر محمد حسین نجاریان 2050706146 نظام آراستگی 5S 5S JNA654 1399/03/08
64 جهان نوین آریا بابل 1421 امدادگر محمد حسین نجاریان 2050706146 مشتری مداری CRM JNA659 1399/03/09
65 جهان نوین آریا بابل 1421 امدادگر محمد حسین نجاریان 2050706146 پذیرش Reception JNA660 1399/3/10
66 جهان نوین آریا بابل 1421 امدادگر محمد حسین نجاریان 2050706146 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA661 1399/03/10
67 جهان نوین آریا بابل 1421 امدادگر محمد حسین نجاریان 2050706146 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1176 1400/06/04
68 جهان نوین آریا بابل 1421 امدادگر محمد حسین نجاریان 2050706146 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1209 1400/08/11
69 جهان نوین آریا بابل 1421 امدادگر محمد حسین نجاریان 2050706146 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1220 1400/09/10
70 جهان نوین آریا بابل 1421 امدادگر محمد حسین نجاریان 2050706146  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA2011 1402/08/02
71 جهان نوین آریا بابل 1421 امدادگر محمد حسین نجاریان 2050706146 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1178 1400/05/11
72 جهان نوین آریا بابل 1421 امدادگر محمد حسین نجاریان 2050706146 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1300 1401/12/10
73 جهان نوین آریا بابل 1421 امدادگر محمد حسین نجاریان 2050706146 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1301 1401/12/10
74 جهان نوین آریا بابل 1421 امدادگر محمد حسین نجاریان 2050706146 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA648 1399/07/07
75 جهان نوین آریا بابل 1421 امدادگر محمد حسین نجاریان 2050706146 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA672 1399/09/05
76 جهان نوین آریا بابل 1421 امدادگر محمد حسین نجاریان 2050706146 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA673 1399/09/05
77 جهان نوین آریا بابل 1421 امدادگر محمد حسین نجاریان 2050706146 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1814 1402/04/13
78 جهان نوین آریا بابل 1421 امدادگر محمد حسین نجاریان 2050706146  حمل ایمن خودرو  Saft Transportation of the car JNA1281 1401/10/19

خودروها

خدمات مشتریان

دسترسی سریع

درباره ما

اطلاعات تماس

شبکه های اجتماعی