ردیف نام شرکت نام نمایندگی کد نمایندگی پست کاری نام نام خانوادگی کد ملی نام دوره آموزشی به فارسی نام دوره آموزشی به انگلیسی شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه
1 جهان نوین آریا مشهد 1231 مدیر نمایندگی محمد ورزنده کامه علیا "0942375971 مدیریت نمایندگی Workshop Management JNA1222 1400/02/20
2 جهان نوین آریا مشهد 1231 مدیر نمایندگی محمد ورزنده کامه علیا "0942375971 مشتری مداری CRM JNA1233 1400/02/21
3 جهان نوین آریا مشهد 1231 مدیر نمایندگی محمد ورزنده کامه علیا "0942375971 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1237 1400/02/22
4 جهان نوین آریا مشهد 1231 مدیر نمایندگی محمد ورزنده کامه علیا "0942375971 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JNA1418 1401/03/31
5 جهان نوین آریا مشهد 1231 مدیر نمایندگی محمد ورزنده کامه علیا "0942375971 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4
6 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس فنی علیرضا منوچهر زاده "0920018661 مشتری مداری CRM JNA1235 1400/12/16
7 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس فنی علیرضا منوچهر زاده "0920018661 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1245 1400/12/17
8 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس فنی علیرضا منوچهر زاده "0920018661 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1192 1400/07/20
9 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس فنی علیرضا منوچهر زاده "0920018661 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1615 1402/11/17
10 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس فنی علیرضا منوچهر زاده "0920018661 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1212 1400/08/18
11 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس فنی علیرضا منوچهر زاده "0920018661  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1204 1400/05/06
12 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس فنی علیرضا منوچهر زاده "0920018661 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1206 1400/05/05
13 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس فنی علیرضا منوچهر زاده "0920018661 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1605 1401/03/25
14 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس فنی علیرضا منوچهر زاده "0920018661 سیستم سوخت رسانی  Fuel System JNA1608 1401/03/25
15 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس فنی علیرضا منوچهر زاده "0920018661 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2072 1402/04/13
16 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس فنی علیرضا منوچهر زاده "0920018661 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA2059 1402/03/23
17 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس فنی علیرضا منوچهر زاده "0920018661 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA2061 1402/03/23
18 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس فنی علیرضا منوچهر زاده "0920018661 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA2080 1402/05/31
19 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس پذیرش سید فرزاد  جوادی "0938079417 مشتری مداری CRM JNA832 1399/04/09
20 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس پذیرش سید فرزاد جوادی "0938079417 پذیرش Reception JNA838 1399/04/10
21 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس پذیرش سید فرزاد جوادی "0938079417 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت(سون) Seven Soft JNA844 1399/04/11
22 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس پذیرش سید فرزاد جوادی "0938079417 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1191 1400/09/09
23 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس پذیرش سید فرزاد جوادی "0938079417 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1271 1401/04/15
24 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس پذیرش سید فرزاد جوادی "0938079417  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA819 1399/03/20
25 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس پذیرش سید فرزاد جوادی "0938079417 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA826 1399/03/21
26 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس پذیرش سید فرزاد جوادی "0938079417 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1289 1401/05/25
27 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس پذیرش سید فرزاد جوادی "0938079417 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1219 1400/11/20
28 جهان نوین آریا مشهد 1231 کارشناس پذیرش سید فرزاد جوادی "0938079417 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1221 1400/11/20
29 جهان نوین آریا مشهد 1231 مسئول ارتباط با مشتریان مهدی زمانیان "0945884656 مشتری مداری CRM JNA1181 1400/09/23
30 جهان نوین آریا مشهد 1231 مسئول ارتباط با مشتریان مهدی زمانیان "0945884656 اصول و فنون مذاکره Principles and Techniques of Negotiation JNA1182 1400/09/22
31 جهان نوین آریا مشهد 1231 مسئول ارتباط با مشتریان مهدی زمانیان "0945884656 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10002 ISO 10002 JNA1604 1401/08/30
32 جهان نوین آریا مشهد 1231 مسئول ارتباط با مشتریان مهدی زمانیان "0945884656 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10004 ISO 10004 JNA1616 1401/08/30
33 جهان نوین آریا مشهد 1231 مسئول ارتباط با مشتریان مهدی زمانیان "0945884656 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JNA1724 1401/10/20
34 جهان نوین آریا مشهد 1231 مسئول ارتباط با مشتریان مهدی زمانیان "0945884656 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4
35 جهان نوین آریا مشهد 1231 پذیرشگر سید فرزاد جوادی "0938079417 مشتری مداری CRM JNA833 1399/02/31
36 جهان نوین آریا مشهد 1231 پذیرشگر سید فرزاد جوادی "0938079417 پذیرش Reception JNA825 1399/02/29
37 جهان نوین آریا مشهد 1231 پذیرشگر سید فرزاد جوادی "0938079417 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA829 1399/02/30
38 جهان نوین آریا مشهد 1231 مکانیک محسن معانی "0933364032 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1240 1401/03/18
39 جهان نوین آریا مشهد 1231 مکانیک محسن معانی "0933364032  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA648 1399/04/03
40 جهان نوین آریا مشهد 1231 مکانیک محسن معانی "0933364032 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JN961427 1396/03/04
41 جهان نوین آریا مشهد 1231 مکانیک محسن معانی "0933364032 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JN961492 1396/03/31
42 جهان نوین آریا مشهد 1231 مکانیک محسن معانی "0933364032 سیستم سوخت رسانی Fuel System JN961492 1396/03/31
43 جهان نوین آریا مشهد 1231 مکانیک محسن معانی "0933364032 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JN960566 1396/09/20
44 جهان نوین آریا مشهد 1231 مکانیک محسن معانی "0933364032 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA674 1399/05/15
45 جهان نوین آریا مشهد 1231 مکانیک محسن معانی "0933364032 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JN962137 1396/05/31
46 جهان نوین آریا مشهد 1231 مکانیک محسن معانی "0933364032 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1275 1400/08/12
47 جهان نوین آریا مشهد 1231 برق کار ابوالفضل سلیمانی شیخ کانلو "0920059181 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1194 1400/03/21
48 جهان نوین آریا مشهد 1231 برق کار ابوالفضل سلیمانی شیخ کانلو "0920059181 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1258 1400/12/18
49 جهان نوین آریا مشهد 1231 برق کار ابوالفضل سلیمانی شیخ کانلو "0920059181  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1338 1401/02/19
50 جهان نوین آریا مشهد 1231 برق کار ابوالفضل سلیمانی شیخ کانلو "0920059181 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1344 1401/02/21
51 جهان نوین آریا مشهد 1231 برق کار ابوالفضل سلیمانی شیخ کانلو "0920059181  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1395 1401/06/15
52 جهان نوین آریا مشهد 1231 برق کار ابوالفضل سلیمانی شیخ کانلو "0920059181 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1408 1401/06/15
53 جهان نوین آریا مشهد 1231 برق کار ابوالفضل سلیمانی شیخ کانلو "0920059181 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA659 1399/09/25
54 جهان نوین آریا مشهد 1231 برق کار ابوالفضل سلیمانی شیخ کانلو "0920059181 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA671 1399/09/26
55 جهان نوین آریا مشهد 1231 جلوبندی کار مجید سارانی 3674178338 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA688 1399/10/23
56 جهان نوین آریا مشهد 1231 جلوبندی کار مجید سارانی 3674178338 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA698 1399/10/25
57 جهان نوین آریا مشهد 1231 سرویس کار محسن معانی "0933364032 سرویس و نگهداری خودروهای نیسان (N-Step I) Nissan Vehicle service process (N-Step I) JNA2063 1402/08/21
58 جهان نوین آریا مشهد 1231 مسئول انبار محمد محسن محدثی فر "0941358097 نظام آراستگی 5S 5S JN951693 1395/10/30
59 جهان نوین آریا مشهد 1231 مسئول انبار محمد محسن محدثی فر "0941358097 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JN992345 1399/02/09
60 جهان نوین آریا مشهد 1231 مسئول انبار محمد محسن محدثی فر "0941358097 قطعه شناسی Parts Introduction JN951672 1395/10/28
61 جهان نوین آریا مشهد 1231 مسئول انبار محمد محسن محدثی فر "0941358097 سیستم های سفارش گذاری موجودی انبار Parts ordering system JN951655 1395/10/29
62 جهان نوین آریا مشهد 1231 مسئول انبار محمد محسن محدثی فر "0941358097 ایمنی انبار Warehouse Safety JN951720 1395/10/30

خودروها

خدمات مشتریان

دسترسی سریع

درباره ما

اطلاعات تماس

شبکه های اجتماعی