نام نمایندگی کد نمایندگی پست کاری نام نام خانوادگی کد ملی نام دوره آموزشی
به فارسی
نام دوره آموزشی
به انگلیسی
شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه
رشت 1391 مدیر نمایندگی حسام مهربخش 2581022035 مدیریت نمایندگی Workshop Management JNA1077 1400/08/18
رشت 1391 مدیر نمایندگی حسام مهربخش 2581022035 مشتری مداری CRM JNA1027 1400/02/05
رشت 1391 مدیر نمایندگی حسام مهربخش 2581022035 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JNA1622 1400//09/26
رشت 1391 مدیر نمایندگی حسام مهربخش 2581022035 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JNA868 1399/08/02
رشت 1391 مدیر نمایندگی حسام مهربخش 2581022035 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4 JNA11227 1401/11/12
رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 مشتری مداری CRM 9005-31-39 1390/05/03
رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft 9105-2501-0136 1391/05/15
رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA864 1399/09/10
رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1647 1401/11/11
رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1019 1401/02/28
رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1056 1401/06/13
رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1832 1402/09/07
رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 سیستم سوخت رسانی  Fuel System(Engine Management system (N-Step II)) JNA1835 1402/09/07
رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2039 1402/02/31
رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1549 1401/07/11
رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1546 1401/07/11
رشت 1391 کارشناس فنی رسول تسلیمی "0075733234 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1042 1401/09/21
رشت 1391 کارشناس پذیرش رسول تسلیمی "0075733234 مشتری مداری CRM 9005-31-39 1390/05/03
رشت 1391 کارشناس پذیرش رسول تسلیمی "0075733234 پذیرش Reception JNA1074 1401/08/22
رشت 1391 کارشناس پذیرش رسول تسلیمی "0075733234 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft 9105-2501-0136 1391/05/15
رشت 1391 کارشناس پذیرش رسول تسلیمی "0075733234 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA864 1399/09/10
رشت 1391 کارشناس پذیرش رسول تسلیمی "0075733234 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1019 1401/02/28
رشت 1391 کارشناس پذیرش رسول تسلیمی "0075733234 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1056 1401/06/13
رشت 1391 کارشناس پذیرش رسول تسلیمی "0075733234 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2039 1402/02/31
رشت 1391 کارشناس پذیرش رسول تسلیمی "0075733234 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1549 1401/07/11
رشت 1391 کارشناس پذیرش رسول تسلیمی "0075733234 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1546 1401/07/11
رشت 1391 مسئول ارتباط با مشتریان شایسته خوش خلق 2580428926 مشتری مداری CRM JNA1060 1400/02/05
رشت 1391 مسئول ارتباط با مشتریان شایسته خوش خلق 2580428926 اصول و فنون مذاکره Principles and Techniques of Negotiation JNA1626 1401/03/17
رشت 1391 مسئول ارتباط با مشتریان شایسته خوش خلق 2580428926 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10002 ISO 1011 JNA2008 1402/10/20
رشت 1391 مسئول ارتباط با مشتریان شایسته خوش خلق 2580428926 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10004 ISO 1014 JNA2017 1402/10/20
رشت 1390 مسئول ارتباط با مشتریان شایسته خوش خلق 2580428926 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9000 JNA1426 1401/05/11
رشت 1391 مسئول ارتباط با مشتریان شایسته خوش خلق 2580428926 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4 JNA1231 1400/11/12
رشت 1391 پذیرشگر شایسته خوش خلق 2580428926 مشتری مداری CRM JNA1060 1400/02/05
رشت 1391 پذیرشگر شایسته خوش خلق 2580428926 پذیرش Reception JNA925 1399/02/15
رشت 1391 پذیرشگر شایسته خوش خلق 2580428926 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JN002414 1400/04/24
رشت 1391 مکانیک امیر حسین آژینی 2581216743 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1048 1401/05/20
رشت 1391 مکانیک امیر حسین آژینی 2581216743 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1251 1400/11/06
رشت 1391 مکانیک امیر حسین آژینی 2581216743  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II)) JNA1367 1400/10/14
رشت 1391 مکانیک امیر حسین آژینی 2581216743 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1366 1400/10/14
رشت 1391 مکانیک امیر حسین آژینی 2581216743 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2047 1402/02/31
رشت 1391 مکانیک امیر حسین آژینی 2581216743 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1569 1401/07/20
رشت 1391 مکانیک امیر حسین آژینی 2581216743 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1565 1401/07/20
رشت 1391 مکانیک امیر حسین آژینی 2581216743 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1550 1401/04/14
رشت 1391 برق کار مهدی صداقت 5180201209 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1648 1401//11/11
رشت 1391 برق کار مهدی صداقت 5180201209 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1065 1401/05/28
رشت 1391 برق کار مهدی صداقت 5180201209  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II)) JNA1979 1402/02/15
رشت 1391 برق کار مهدی صداقت 5180201209 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1978 1402/02/15
رشت 1391 برق کار مهدی صداقت 5180201209 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2041 1402/02/31
رشت 1391 برق کار مهدی صداقت 5180201209 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1035 1401/05/10
رشت 1391 جلوبندی کار امیر حسین آژینی 2581216743 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1048 1401/05/20
رشت 1391 جلوبندی کار امیر حسین آژینی 2581216743 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1061 1400/06/30
رشت 1391 سرویس کار محمد رضا اغریرث "0054973465 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1322 1401/07/12
رشت 1391 مسئول انبار آریا زمان نژاد 2581226791 نظام آراستگی 5S 5S JNA635 1399/07/15
رشت 1391 مسئول انبار آریا زمان نژاد 2581226791 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت  Seven Soft JNA1628 1400/09/26
رشت 1391 مسئول انبار آریا زمان نژاد 2581226791 قطعه شناسی Parts Introduction JNA1070 1400/04/15
رشت 1391 مسئول انبار آریا زمان نژاد 2581226791 سیستم های سفارش گذاری موجودی انبار Parts ordering system JNA1454 1400/07/25
رشت 1391 مسئول انبار آریا زمان نژاد 2581226791 ایمنی انبار Warehouse Safety JNA1464 1400/07/25
رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 نظام آراستگی 5S 5S JNA1477 1401/05/19
رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 مشتری مداری CRM JNA2023 1402/03/03
رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 پذیرش Reception JNA1076 1401/08/22
رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JNA1738 1402/08/14
رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1046 1401/05/20
رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1649 1401/11/11
رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1018 1401/02/28
رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1251 1400/03/03
رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II)) JNA1980 1402/02/15
رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1981 1402/02/15
رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2047 1402/02/31
رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1569 1401/07/11
رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1548 1401/07/11
رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1550 1401/04/14
رشت 1391 امدادگر امیر حسین آژینی 2581216743  حمل ایمن خودرو  Saft Transportation of the car JNA1865 1402/10/26

خودروها

خدمات مشتریان

دسترسی سریع

درباره ما

اطلاعات تماس

شبکه های اجتماعی