ردیف نام شرکت نام نمایندگی کد نمایندگی پست کاری نام نام خانوادگی کد ملی نام دوره آموزشی به فارسی نام دوره آموزشی به انگلیسی شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه
1 جهان نوین آریا سمنان 1271 مدیر نمایندگی رضا خسروانی 2092211188 مدیریت نمایندگی Workshop Management JNA847 1399/3/22
2 جهان نوین آریا سمنان 1271 مدیر نمایندگی رضا خسروانی 2092211188 مشتری مداری CRM JNA1021 1400/2/5
3 جهان نوین آریا سمنان 1271 مدیر نمایندگی رضا خسروانی 2092211188 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JNA1739 1402/8/14
4 جهان نوین آریا سمنان 1271 مدیر نمایندگی رضا خسروانی 2092211188 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JNA862 1399/8/3
5 جهان نوین آریا سمنان 1271 مدیر نمایندگی رضا خسروانی 2092211188 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4 fcet1byrg 1402/6/5
6 جهان نوین آریا سمنان 1271 کارشناس فنی سید جواد موسوی 5309984585 مشتری مداری CRM JNA1052 1400/5/2
7 جهان نوین آریا سمنان 1271 کارشناس فنی سید جواد موسوی 5309984585 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JNA1619 1400/9/26
8 جهان نوین آریا سمنان 1271 کارشناس فنی سید جواد موسوی 5309984585 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1958 1402/7/7
9 جهان نوین آریا سمنان 1271 کارشناس فنی سید جواد موسوی 5309984585 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1252 1402/1/28
10 جهان نوین آریا سمنان 1271 کارشناس فنی سید جواد موسوی 5309984585 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1014 1401/2/28
11 جهان نوین آریا سمنان 1271 کارشناس فنی سید جواد موسوی 5309984585 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1824 1402/9/7
12 جهان نوین آریا سمنان 1271 کارشناس فنی سید جواد موسوی 5309984585 سیستم سوخت رسانی  Fuel System(Engine Management system (N-Step II)) JNA1824 1402/9/7
13 جهان نوین آریا سمنان 1271 کارشناس فنی سید جواد موسوی 5309984585 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2031 1402/2/31
14 جهان نوین آریا سمنان 1271 کارشناس فنی سید جواد موسوی 5309984585 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1915 1402/5/22
15 جهان نوین آریا سمنان 1271 کارشناس پذیرش مهدی کمندی 6599396968 مشتری مداری CRM JN960341 1396/9/12
16 جهان نوین آریا سمنان 1271 کارشناس پذیرش مهدی کمندی 6599396968 پذیرش Reception JNA923 1399/2/15
17 جهان نوین آریا سمنان 1271 کارشناس پذیرش مهدی کمندی 6599396968 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JNA942 1399/2/28
18 جهان نوین آریا سمنان 1271 کارشناس پذیرش مهدی کمندی 6599396968 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1818 1402/4/13
19 جهان نوین آریا سمنان 1271 کارشناس پذیرش مهدی کمندی 6599396968 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1068 1401/5/28
20 جهان نوین آریا سمنان 1272 کارشناس پذیرش مهدی کمندی 6599396968 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II))/ Engine Management system (N-Step II) JNA1922 1402/10/2
21 جهان نوین آریا سمنان 1271 کارشناس پذیرش مهدی کمندی 6599396968 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1922 1402/10/2
22 جهان نوین آریا سمنان 1271 کارشناس پذیرش مهدی کمندی 6599396968 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1102 1400/7/15
23 جهان نوین آریا سمنان 1271 کارشناس پذیرش مهدی کمندی 6599396968 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA988 1399/5/13
24 جهان نوین آریا سمنان 1271 مسئول ارتباط با مشتریان مهدی کمندی 6599396968 مشتری مداری CRM JN960341 1396/9/12
25 جهان نوین آریا سمنان 1271 مسئول ارتباط با مشتریان مهدی کمندی 6599396968 اصول و فنون مذاکره Principles and Techniques of Negotiation JN960392 1396/9/1
26 جهان نوین آریا سمنان 1271 مسئول ارتباط با مشتریان مهدی کمندی 6599396968 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10002 ISO 10002 JNA2001 1402/10/20
27 جهان نوین آریا سمنان 1271 مسئول ارتباط با مشتریان مهدی کمندی 6599396968 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10004 ISO 10004 JNA2015 1402/10/20
28 جهان نوین آریا سمنان 1271 مسئول ارتباط با مشتریان مهدی کمندی 6599396968 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JNA1420 1401/5/12
29 جهان نوین آریا سمنان 1271 مسئول ارتباط با مشتریان مهدی کمندی 6599396968 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4 184249 1394/9/7
30 جهان نوین آریا سمنان 1271 پذیرشگر مهدی کمندی 6599396968 مشتری مداری CRM JN960341 1396/9/12
31 جهان نوین آریا سمنان 1271 پذیرشگر مهدی کمندی 6599396968 پذیرش Reception JNA923 1399/2/15
32 جهان نوین آریا سمنان 1271 پذیرشگر مهدی کمندی 6599396968 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JNA942 1399/2/28
33 جهان نوین آریا سمنان 1271 مکانیک امیر حسین کریمی 5300044423 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1044 1401/5/20
34 جهان نوین آریا سمنان 1272 مکانیک امیر حسین کریمی 5300044423 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II))/ Engine Management system (N-Step II) JNA1972 1402/2/15
35 جهان نوین آریا سمنان 1271 مکانیک امیر حسین کریمی 5300044423 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1972 1402/2/15
36 جهان نوین آریا سمنان 1271 مکانیک امیر حسین کریمی 5300044423 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1025 1400/4/5
37 جهان نوین آریا سمنان 1271 مکانیک امیر حسین کریمی 5300044423 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1544 1401/7/11
38 جهان نوین آریا سمنان 1271 برق کار حسن ایجی "0017264642 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1252 1402/1/28
39 جهان نوین آریا سمنان 1271 برق کار حسن ایجی "0017264642 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1014 1401/2/28
40 جهان نوین آریا سمنان 1271 برق کار حسن ایجی "0017264642  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II))/ Engine Management system (N-Step II) JNA1824 1402/9/7
41 جهان نوین آریا سمنان 1271 برق کار حسن ایجی "0017264642 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1824 1402/9/7
42 جهان نوین آریا سمنان 1271 برق کار حسن ایجی "0017264642 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2031 1402/2/31
43 جهان نوین آریا سمنان 1271 جلوبندی کار شهاب کمندی 4560023433 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1044 1401/5/20
44 جهان نوین آریا سمنان 1271 سرویس کار امیر حسین کریمی 5300044423 سرویس و نگهداری خودروهای نیسان (N-Step I) Nissan Vehicle service process (N-Step I) JNA1316 1402/7/12
45 جهان نوین آریا سمنان 1271 مسئول انبار فرشته نصیری 4569912990 نظام آراستگی 5S 5S JNA1431 1401/3/20
46 جهان نوین آریا سمنان 1271 مسئول انبار فرشته نصیری 4569912990 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت  Seven Soft JNA1112 1402/2/20
47 جهان نوین آریا سمنان 1271 مسئول انبار فرشته نصیری 4569912990 قطعه شناسی Parts Introduction JNA1902 1402/10/13
48 جهان نوین آریا سمنان 1271 مسئول انبار فرشته نصیری 4569912990 سیستم های سفارش گذاری موجودی انبار Parts ordering system JNA1451 1400/7/25
49 جهان نوین آریا سمنان 1271 مسئول انبار فرشته نصیری 4569912990 ایمنی انبار Warehouse Safety JNA1460 1400/7/25
50 جهان نوین آریا سمنان 1271 امدادگر امیر حسین کریمی 5300044423 نظام آراستگی 5S 5S JNA1475 1401/5/19
51 جهان نوین آریا سمنان 1271 امدادگر امیر حسین کریمی 5300044423 مشتری مداری CRM JNA1052 1400/5/2
52 جهان نوین آریا سمنان 1271 امدادگر امیر حسین کریمی 5300044423 پذیرش Reception JNA1066 1401/8/22
53 جهان نوین آریا سمنان 1271 امدادگر امیر حسین کریمی 5300044423 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JNA1619 1400/9/26
54 جهان نوین آریا سمنان 1271 امدادگر امیر حسین کریمی 5300044423 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1044 1401/5/20
55 جهان نوین آریا سمنان 1271 امدادگر امیر حسین کریمی 5300044423 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1252 1402/1/28
56 جهان نوین آریا سمنان 1271 امدادگر امیر حسین کریمی 5300044423 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1014 1401/2/28
57 جهان نوین آریا سمنان 1271 امدادگر امیر حسین کریمی 5300044423  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II))/ Engine Management system (N-Step II) JNA1972 1402/2/15
58 جهان نوین آریا سمنان 1271 امدادگر امیر حسین کریمی 5300044423 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1972 1402/2/15
59 جهان نوین آریا سمنان 1271 امدادگر امیر حسین کریمی 5300044423 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1025 1400/4/5
60 جهان نوین آریا سمنان 1271 امدادگر امیر حسین کریمی 5300044423 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1544 1401/7/11
61 جهان نوین آریا سمنان 1271 امدادگر امیر حسین کریمی 5300044423  حمل ایمن خودرو  Saft Transportation of the car JNA1858 1402/10/26

خودروها

خدمات مشتریان

دسترسی سریع

درباره ما

اطلاعات تماس

شبکه های اجتماعی