ردیف نام شرکت نام نمایندگی کد نمایندگی پست کاری نام نام خانوادگی کد ملی نام دوره آموزشی به فارسی نام دوره آموزشی به انگلیسی شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه
1 جهان نوین آریا شیراز 1291 مدیر نمایندگی احمد قاسم پور "0081353073 مدیریت نمایندگی Workshop Management JN961160 1396/12/8
2 جهان نوین آریا شیراز 1291 مدیر نمایندگی احمد قاسم پور "0081353074 مشتری مداری CRM JN961128 1396/12/9
3 جهان نوین آریا شیراز 1291 مدیر نمایندگی احمد قاسم پور "0081353075 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JN960946 1396/12/8
4 جهان نوین آریا شیراز 1291 مدیر نمایندگی احمد قاسم پور "0081353076 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JN961184 1396/12/9
5 جهان نوین آریا شیراز 1291 مدیر نمایندگی احمد قاسم پور "0081353077 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4 JN961179 1396/12/10
6 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس فنی مهرداد رسولی 2300275041 مشتری مداری CRM JNA1122 1401/6/23
7 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس فنی مهرداد رسولی 2300275041 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA2019 1402/7/18
8 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس فنی مهرداد رسولی 2300275041 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JN970688 1397/1/29
9 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس فنی مهرداد رسولی 2300275041 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1659 1401/11/11
10 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس فنی مهرداد رسولی 2300275041 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1069 1401/5/28
11 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس فنی مهرداد رسولی 2300275041 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1101 1400/11/5
12 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس فنی مهرداد رسولی 2300275041 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JN970729 1397/2/25
13 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس فنی مهرداد رسولی 2300275041 سیستم سوخت رسانی  Fuel System(Engine Management system (N-Step II)) JN970729 1397/2/25
14 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس فنی مهرداد رسولی 2300275041 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2036 1402/2/31
15 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس فنی مهرداد رسولی 2300275041 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JN71091 1397/1/29
16 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس فنی مهرداد رسولی 2300275041 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JN971113 1397/1/29
17 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس فنی مهرداد رسولی 2300275041 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1039 1400/12/23
18 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس پذیرش ندا سترگ دوست 1209511630 مشتری مداری CRM JNA2021 1402/3/3
19 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس پذیرش ندا سترگ دوست 1209511630 پذیرش Reception JNA2035 1402/4/20
20 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس پذیرش ندا سترگ دوست 1209511630 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1740 1402/8/14
21 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس پذیرش ندا سترگ دوست 1209511630 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1960 1402/7/7
22 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس پذیرش ندا سترگ دوست 1209511630 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA2033 1402/8/11
23 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس پذیرش ندا سترگ دوست 1209511630 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1465 1402/2/19
26 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس پذیرش ندا سترگ دوست 1209511630 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2038 1402/2/31
27 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس پذیرش ندا سترگ دوست 1209511630 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA2050 1402/11/25
28 جهان نوین آریا شیراز 1291 کارشناس پذیرش ندا سترگ دوست 1209511630 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA2045 1402/11/25
29 جهان نوین آریا شیراز 1291 مسئول ارتباط با مشتریان فاطمه زارع 2300878755 مشتری مداری CRM JNA2021 1402/4/4
30 جهان نوین آریا شیراز 1291 مسئول ارتباط با مشتریان فاطمه زارع 2300878755 اصول و فنون مذاکره Principles and Techniques of Negotiation JNA2045 1402/10/20
31 جهان نوین آریا شیراز 1291 مسئول ارتباط با مشتریان فاطمه زارع 2300878755 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10002 ISO 10002 JNA1022 1402/10/20
32 جهان نوین آریا شیراز 1291 مسئول ارتباط با مشتریان فاطمه زارع 2300878755 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10004 ISO 10004 JNA1017 1402/10/20
33 جهان نوین آریا شیراز 1291 مسئول ارتباط با مشتریان فاطمه زارع 2300878755 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JNA2052 1402/11/30
34 جهان نوین آریا شیراز 1291 مسئول ارتباط با مشتریان فاطمه زارع 2300878755 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4
35 جهان نوین آریا شیراز 1291 پذیرشگر ندا سترگ دوست 1209511630 مشتری مداری CRM JNA2021 1402/3/3
36 جهان نوین آریا شیراز 1291 پذیرشگر ندا سترگ دوست 1209511630 پذیرش Reception JNA2035 1402/4/20
37 جهان نوین آریا شیراز 1291 پذیرشگر ندا سترگ دوست 1209511630 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت Seven Soft JNA1740 1402/8/14
38 جهان نوین آریا شیراز 1291 مکانیک روح الله احمدی مطلق 2400249806 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1961 1402/7/7
39 جهان نوین آریا شیراز 1291 مکانیک روح الله احمدی مطلق 2400249806 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1157 1400/9/10
40 جهان نوین آریا شیراز 1291 مکانیک روح الله احمدی مطلق 2400249807  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II)) JNA1828 1402/9/7
41 جهان نوین آریا شیراز 1291 مکانیک روح الله احمدی مطلق 2400249806 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1830 1402/9/7
42 جهان نوین آریا شیراز 1291 مکانیک روح الله احمدی مطلق 2400249806 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2040 1402/2/31
43 جهان نوین آریا شیراز 1291 مکانیک روح الله احمدی مطلق 2400249806 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1430 1401/5/25
44 جهان نوین آریا شیراز 1291 مکانیک روح الله احمدی مطلق 2400249806 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1431 1401/5/25
45 جهان نوین آریا شیراز 1291 مکانیک روح الله احمدی مطلق 2400249806 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1474 1401/8/25
46 جهان نوین آریا شیراز 1291 برق کار حسن غنی زاده 280064138 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA2034 1402/9/1
47 جهان نوین آریا شیراز 1291 برق کار حسن غنی زاده 280064138 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA2046 1402/8/11
49 جهان نوین آریا شیراز 1291 برق کار حسن غنی زاده 280064138  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II)) JNA2000 1402/5/17
50 جهان نوین آریا شیراز 1291 برق کار حسن غنی زاده 280064138 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1999 1402/5/17
51 جهان نوین آریا شیراز 1291 برق کار حسن غنی زاده 280064138 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA20012 1402/1/27
52 جهان نوین آریا شیراز 1291 برق کار حسن غنی زاده 280064138 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1427 1401/12/24
53 جهان نوین آریا شیراز 1291 جلوبندی کار سجاد پوردلیر 2400249806 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1961 1402/7/7
54 جهان نوین آریا شیراز 1291 جلوبندی کار سجاد پوردلیر 2400249806 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1449 1401/6/9
55 جهان نوین آریا شیراز 1291 سرویس کار علی رضا ژاله آمیز 2400249806 سرویس و نگهداری خودروهای نیسان (N-Step I) Nissan Vehicle service process (N-Step I) JNA2014 1402/11/26
56 جهان نوین آریا شیراز 1291 مسئول انبار محسن رحیمی 1289570663 نظام آراستگی 5S 5S JNA1036 1401/4/15
57 جهان نوین آریا شیراز 1291 مسئول انبار محسن رحیمی 1289570663 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1059 1401/6/29
58 جهان نوین آریا شیراز 1291 مسئول انبار محسن رحیمی 1289570663 قطعه شناسی Parts Introduction JNA1432 1402/4/15
59 جهان نوین آریا شیراز 1291 مسئول انبار محسن رحیمی 1289570663 سیستم های سفارش گذاری موجودی انبار Parts ordering system JNA1458 1401/7/25
60 جهان نوین آریا شیراز 1291 مسئول انبار محسن رحیمی 1289570663 ایمنی انبار Warehouse Safety JNA1459 1401/7/25
61 جهان نوین آریا شیراز 1291 امدادگر حسن غنی زاده 2800464138 نظام آراستگی 5S 5S JNA2043 1402/6/29
62 جهان نوین آریا شیراز 1291 امدادگر حسن غنی زاده 2800464138 مشتری مداری CRM JNA2051 1402/7/11
63 جهان نوین آریا شیراز 1291 امدادگر حسن غنی زاده 2800464138 پذیرش Reception JNA2062 1402/11/2
64 جهان نوین آریا شیراز 1291 امدادگر حسن غنی زاده 2800464138 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA2054 1402/11/3
65 جهان نوین آریا شیراز 1291 امدادگر حسن غنی زاده 2800464138 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA2068 1402/8/23
66 جهان نوین آریا شیراز 1291 امدادگر حسن غنی زاده 2800464138 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1878 1402/4/29
67 جهان نوین آریا شیراز 1291 امدادگر حسن غنی زاده 2800464138 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1982 1402/7/26
68 جهان نوین آریا شیراز 1291 امدادگر حسن غنی زاده 2800464138 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1427 1401/11/11
69 جهان نوین آریا شیراز 1291 امدادگر حسن غنی زاده 2800464138  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) (Engine Management system (N-Step II)) JNA2065 1402/11/6
70 جهان نوین آریا شیراز 1291 امدادگر حسن غنی زاده 2800464138 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA2064 1402/11/6
71 جهان نوین آریا شیراز 1291 امدادگر حسن غنی زاده 2800464138 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA2036 1402/10/11
72 جهان نوین آریا شیراز 1291 امدادگر حسن غنی زاده 2800464138 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1432 1401/5/25
73 جهان نوین آریا شیراز 1291 امدادگر حسن غنی زاده 2800464138 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1435 1401/5/25
74 جهان نوین آریا شیراز 1291 امدادگر حسن غنی زاده 2800464138 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1474 1401/8/25
75 جهان نوین آریا شیراز 1291 امدادگر حسن غنی زاده 2800464138  حمل ایمن خودرو  Saft Transportation of the car JNA2048 1402/10/26

خودروها

خدمات مشتریان

دسترسی سریع

درباره ما

اطلاعات تماس

شبکه های اجتماعی