ردیف نام شرکت نام نمایندگی کد نمایندگی پست کاری نام نام خانوادگی کد ملی نام دوره آموزشی به فارسی نام دوره آموزشی به انگلیسی شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه
1 جهان نوین آریا تبریز 1121 مدیر نمایندگی احسان دسترنج آزادی 1376055600 مدیریت نمایندگی Workshop Management JN961157 1396/12/08
2 جهان نوین آریا تبریز 1121 مدیر نمایندگی احسان دسترنج آزادی 1376055600 مشتری مداری CRM JN961140 1396/12/09
3 جهان نوین آریا تبریز 1121 مدیر نمایندگی احسان دسترنج آزادی 1376055600 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JN960949 1396/12/08
4 جهان نوین آریا تبریز 1121 مدیر نمایندگی احسان دسترنج آزادی 1376055600 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JN961196 1396/12/09
5 جهان نوین آریا تبریز 1121 مدیر نمایندگی احسان دسترنج آزادی 1376055600 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4 JN961175 1396/12/10
6 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی خسرو تبریزی 1375766651 مشتری مداری CRM JN96/2205 1396/04/31
7 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی خسرو تبریزی 1375766651 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JN992391 1399/02/03
8 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی خسرو تبریزی 1375766651 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1218 1400/02/08
9 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی خسرو تبریزی 1375766651 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JN962133 1396/05/18
10 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی خسرو تبریزی 1375766651 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JN962124 1396/05/16
11 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی خسرو تبریزی 1375766651  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual           JNA649 1399/10/17
12 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی خسرو تبریزی 1375766651 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JN960537 1396/09/13
13 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی خسرو تبریزی 1375766651 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JN962231 1396/05/03
14 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی خسرو تبریزی 1375766651 سیستم سوخت رسانی  Fuel System JNA1612 1402/05/19
15 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی خسرو تبریزی 1375766651 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JN951552 1395/09/24
16 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی خسرو تبریزی 1375766651 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JN962038 1396/08/10
17 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی خسرو تبریزی 1375766651 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JN962249 1396/06/15
18 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی خسرو تبریزی 1375766651 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1885 1402/09/22
19 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی سعید پسندیده 1582667861 مشتری مداری CRM JN960192 1396/10/25
20 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی سعید پسندیده 1582667861 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JN992378 1399/02/09
21 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی سعید پسندیده 1582667861 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA634 1399/05/15
22 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی سعید پسندیده 1582667861 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA655 1399/06/10
23 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی سعید پسندیده 1582667861 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JN962007 1396/08/23
24 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی سعید پسندیده 1582667861  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual           JNA662 1399/08/04
25 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی سعید پسندیده 1582667861 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA670 1399/10/11
26 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی سعید پسندیده 1582667861 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA810 1399/12/10
27 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی سعید پسندیده 1582667861 سیستم سوخت رسانی  Fuel System JNA815 1399/12/10
28 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی سعید پسندیده 1582667861 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JN961950 1396/08/20
29 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی سعید پسندیده 1582667861 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1084 1400/05/08
30 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی سعید پسندیده 1582667861 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1110 1400/08/18
31 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس فنی سعید پسندیده 1582667861 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1159 1401/10/22
32 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس پذیرش علیرضا شاکری 1380142199 مشتری مداری CRM JN960192 1396/10/25
33 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس پذیرش علیرضا شاکری 1380142199 پذیرش Reception JN970843 1397/05/17
34 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس پذیرش علیرضا شاکری 1380142199 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت(سون) Seven Soft JN992378 1396/03/13
35 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس پذیرش علیرضا شاکری 1380142199 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA634 1399/05/15
36 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس پذیرش علیرضا شاکری 1380142199 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JN962007 1396/08/23
37 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس پذیرش علیرضا شاکری 1380142199  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual             JNA636 1399/02/28
38 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس پذیرش علیرضا شاکری 1380142199 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA815 1399/06/16
39 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس پذیرش علیرضا شاکری 1380142199 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1249 1401/06/11
40 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس پذیرش علیرضا شاکری 1380142199 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1088 1400/03/08
41 جهان نوین آریا تبریز 1121 کارشناس پذیرش علیرضا شاکری 1380142199 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1091 1400/03/08
42 جهان نوین آریا تبریز 1121 مسئول ارتباط با مشتریان علیرضا شاکری 1380142199 مشتری مداری CRM JN960192 1396/10/25
43 جهان نوین آریا تبریز 1121 مسئول ارتباط با مشتریان علیرضا شاکری 1380142199 اصول و فنون مذاکره Principles and Techniques of Negotiation JN960437 1396/09/01
44 جهان نوین آریا تبریز 1121 مسئول ارتباط با مشتریان علیرضا شاکری 1380142199 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10002 ISO 10002 JN960017 1396/10/14
45 جهان نوین آریا تبریز 1121 مسئول ارتباط با مشتریان علیرضا شاکری 1380142199 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10004 ISO 10004 JN960023 1396/10/14
46 جهان نوین آریا تبریز 1121 مسئول ارتباط با مشتریان علیرضا شاکری 1380142199 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JN960120 1396/10/13
47 جهان نوین آریا تبریز 1121 مسئول ارتباط با مشتریان علیرضا شاکری 1380142199 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4 JNA1054 1400/03/12
48 جهان نوین آریا تبریز 1121 پذیرشگر علیرضا شاکری 1380142199 مشتری مداری CRM JN960192 1396/10/25
49 جهان نوین آریا تبریز 1121 پذیرشگر علیرضا شاکری 1380142199 پذیرش Reception JN970843 1397/05/17
50 جهان نوین آریا تبریز 1121 پذیرشگر علیرضا شاکری 1380142199 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JN992378 1396/03/13
51 جهان نوین آریا تبریز 1121 مکانیک خسرو باقری 1360536892 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA639 1399/02/11
52 جهان نوین آریا تبریز 1121 مکانیک خسرو باقری 1360536892  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual           JNA663 1399/03/18
53 جهان نوین آریا تبریز 1121 مکانیک خسرو باقری 1360536892 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA820 1399/10/19
54 جهان نوین آریا تبریز 1121 مکانیک خسرو باقری 1360536892 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1092 1400/03/15
55 جهان نوین آریا تبریز 1121 مکانیک خسرو باقری 1360536892 سیستم سوخت رسانی   Fuel System JNA1097 1400/03/15
56 جهان نوین آریا تبریز 1121 مکانیک خسرو باقری 1360536892 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1123 1401/05/18
57 جهان نوین آریا تبریز 1121 مکانیک خسرو باقری 1360536892 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1174 1401/11/17
58 جهان نوین آریا تبریز 1121 مکانیک خسرو باقری 1360536892 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1180 1401/11/17
59 جهان نوین آریا تبریز 1121 مکانیک خسرو باقری 1360536892 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1109 1401/03/18
60 جهان نوین آریا تبریز 1121 برق کار سعید محمدی 1382714351 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA641 1399/07/21
61 جهان نوین آریا تبریز 1121 برق کار سعید محمدی 1382714351 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA622 1399/07/06
62 جهان نوین آریا تبریز 1121 برق کار سعید محمدی 1382714351  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual           JNA1093 1400/02/11
63 جهان نوین آریا تبریز 1121 برق کار سعید محمدی 1382714351 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1127 1400/05/03
64 جهان نوین آریا تبریز 1121 برق کار سعید محمدی 1382714351  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1190 1401/06/08
65 جهان نوین آریا تبریز 1121 برق کار سعید محمدی 1382714351 سیستم سوخت رسانی   Fuel System JNA1194 1401/06/08
66 جهان نوین آریا تبریز 1121 برق کار سعید محمدی 1382714351 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA654 1399/10/21
67 جهان نوین آریا تبریز 1121 برق کار سعید محمدی 1382714351 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1200 1401/08/23
68 جهان نوین آریا تبریز 1121 جلوبندی کار وحید پناهی پور 1362068292 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA639 1399/02/11
69 جهان نوین آریا تبریز 1121 جلوبندی کار وحید پناهی پور 1362068292 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1109 1401/03/18
70 جهان نوین آریا تبریز 1121 سرویس کار وحید راستکار 1361830166 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1215 1401/04/23
71 جهان نوین آریا تبریز 1121 سرویس کار وحید راستکار 1361830166 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1054 1401/05/20
72 جهان نوین آریا تبریز 1121 سرویس کار وحید راستکار 1361830166 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1812 1402/04/13
73 جهان نوین آریا تبریز 1121 مسئول انبار سعید پسندیده 1582667861 نظام آراستگی 5S 5S JNA1085 1400/05/24
74 جهان نوین آریا تبریز 1121 مسئول انبار سعید پسندیده 1582667861 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1242 1401/10/17
75 جهان نوین آریا تبریز 1121 مسئول انبار سعید پسندیده 1582667861 قطعه شناسی Parts Introduction JNA1132 1400/11/17
76 جهان نوین آریا تبریز 1121 مسئول انبار سعید پسندیده 1582667861 سیستم های سفارش گذاری موجودی انبار Parts ordering system JNA1195 1401/03/29
77 جهان نوین آریا تبریز 1121 مسئول انبار سعید پسندیده 1582667861 ایمنی انبار Warehouse Safety JNA1201 1401/03/29
78 جهان نوین آریا تبریز 1121 امدادگر سعید پسندیده 1582667861 نظام آراستگی 5S 5S JN960922 1396/11/17
79 جهان نوین آریا تبریز 1121 امدادگر سعید پسندیده 1582667861 مشتری مداری CRM JN960192 1396/10/25
80 جهان نوین آریا تبریز 1121 امدادگر سعید پسندیده 1582667861 پذیرش Reception JN970843 1397/05/17
81 جهان نوین آریا تبریز 1121 امدادگر سعید پسندیده 1582667861 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JN992378 1396/03/13
82 جهان نوین آریا تبریز 1121 امدادگر سعید پسندیده 1582667861 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA634 1399/05/15
83 جهان نوین آریا تبریز 1121 امدادگر سعید پسندیده 1582667861 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA655 1399/06/10
84 جهان نوین آریا تبریز 1121 امدادگر سعید پسندیده 1582667861 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JN962007 1396/08/23
85 جهان نوین آریا تبریز 1121 امدادگر سعید پسندیده 1582667861  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual           JNA662 1399/08/04
86 جهان نوین آریا تبریز 1121 امدادگر سعید پسندیده 1582667861 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA670 1399/10/11
87 جهان نوین آریا تبریز 1121 امدادگر سعید پسندیده 1582667861 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA810 1399/12/10
88 جهان نوین آریا تبریز 1121 امدادگر سعید پسندیده 1582667861 سیستم سوخت رسانی   Fuel System JNA815 1399/12/10
89 جهان نوین آریا تبریز 1121 امدادگر سعید پسندیده 1582667861 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JN961950 1396/08/20
90 جهان نوین آریا تبریز 1121 امدادگر سعید پسندیده 1582667861 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1084 1400/05/08
91 جهان نوین آریا تبریز 1121 امدادگر سعید پسندیده 1582667861 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1110 1400/08/18
92 جهان نوین آریا تبریز 1121 امدادگر سعید پسندیده 1582667861 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1159 1401/10/22
93 جهان نوین آریا تبریز 1121 امدادگر سعید پسندیده 1582667861  حمل ایمن خودرو  Saft Transportation of the car JNA1617 1402/05/23

خودروها

خدمات مشتریان

دسترسی سریع

درباره ما

اطلاعات تماس

شبکه های اجتماعی