ردیف نام شرکت نام نمایندگی کد نمایندگی پست کاری نام نام خانوادگی کد ملی نام دوره آموزشی به فارسی نام دوره آموزشی به انگلیسی شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه
1 جهان نوین آریا تبریز 1122 مدیر نمایندگی بهروز آسا 1382755198 مدیریت نمایندگی Workshop Management JNA840 1399/03/22
2 جهان نوین آریا تبریز 1122 مدیر نمایندگی بهروز آسا 1382755198 مشتری مداری CRM JNA1024 1400/02/05
3 جهان نوین آریا تبریز 1122 مدیر نمایندگی بهروز آسا 1382755198 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1732 1402/08/14
4 جهان نوین آریا تبریز 1122 مدیر نمایندگی بهروز آسا 1382755198 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JNA860 1399/08/03
5 جهان نوین آریا تبریز 1122 مدیر نمایندگی بهروز آسا 1382755198 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4
6 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس فنی حمید مقتدر 1361384409 مشتری مداری CRM JNA1019 1402/04/04
7 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس فنی حمید مقتدر 1361384409 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1923 1402/10/04
8 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس فنی حمید مقتدر 1361384409 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1821 1402/04/13
9 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس فنی حمید مقتدر 1361384409 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1886 1402/04/29
10 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس فنی حمید مقتدر 1361384409 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1983 1402/07/26
11 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس فنی حمید مقتدر 1361384409  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1629 1402/03/19
12 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس فنی حمید مقتدر 1361384409 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1257 1402/06/22
13 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس فنی حمید مقتدر 1361384409 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1611 1402/05/19
14 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس فنی حمید مقتدر 1361384409 سیستم سوخت رسانی  Fuel System JNA1614 1402/05/19
15 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس فنی حمید مقتدر 1361384409 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1650 1402/07/05
16 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس فنی حمید مقتدر 1361384409 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1731 1402/06/07
17 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس فنی حمید مقتدر 1361384409 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1737 1402/06/07
18 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس فنی حمید مقتدر 1361384409 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1138 1402/10/26
19 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس پذیرش پریسا حاتمی 2851361120 مشتری مداری CRM JNA2057 1402/04/04
20 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس پذیرش پریسا حاتمی 2851361120 پذیرش Reception JNA2066 1402/04/20
21 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس پذیرش پریسا حاتمی 2851361120 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت(سون) Seven Soft JNA1998 1402/05/23
22 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس پذیرش پریسا حاتمی 2851361120 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1931 1402/03/30
23 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس پذیرش پریسا حاتمی 2851361120 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1983 1402/07/26
24 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس پذیرش پریسا حاتمی 2851361120  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1743 1402/06/20
25 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس پذیرش پریسا حاتمی 2851361120 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1985 1402/08/02
26 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس پذیرش پریسا حاتمی 2851361120 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1746 1402/07/05
27 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس پذیرش پریسا حاتمی 2851361120 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1813 1402/09/08
28 جهان نوین آریا تبریز 1122 کارشناس پذیرش پریسا حاتمی 2851361120 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1810 1402/09/08
29 جهان نوین آریا تبریز 1122 مسئول ارتباط با مشتریان پریسا حاتمی 2851361120 مشتری مداری CRM JNA2057 1402/04/04
30 جهان نوین آریا تبریز 1122 مسئول ارتباط با مشتریان پریسا حاتمی 2851361120 اصول و فنون مذاکره Principles and Techniques of Negotiation JNA2071 1402/10/20
31 جهان نوین آریا تبریز 1122 مسئول ارتباط با مشتریان پریسا حاتمی 2851361120 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10002 ISO 10002 JNA2085 1402/10/20
32 جهان نوین آریا تبریز 1122 مسئول ارتباط با مشتریان پریسا حاتمی 2851361120 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10004 ISO 10004 JNA2093 1402/10/20
33 جهان نوین آریا تبریز 1122 مسئول ارتباط با مشتریان پریسا حاتمی 2851361120 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JNA1720 1402/11/30
34 جهان نوین آریا تبریز 1122 مسئول ارتباط با مشتریان پریسا حاتمی 2851361120 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4
35 جهان نوین آریا تبریز 1122 پذیرشگر پریسا حاتمی 2851361120 مشتری مداری CRM JNA2057 1402/04/04
36 جهان نوین آریا تبریز 1122 پذیرشگر پریسا حاتمی 2851361120 پذیرش Reception JNA2066 1402/04/20
37 جهان نوین آریا تبریز 1122 پذیرشگر پریسا حاتمی 2851361120 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1998 1402/05/23
38 جهان نوین آریا تبریز 1122 مکانیک محمد رستمی 1375996517 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1723 1402/08/23
39 جهان نوین آریا تبریز 1122 مکانیک محمد رستمی 137599517  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1202 1401/02/12
40 جهان نوین آریا تبریز 1122 مکانیک محمد رستمی 137599517 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1440 1401/07/27
41 جهان نوین آریا تبریز 1122 مکانیک محمد رستمی 137599517 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1829 1402/09/07
42 جهان نوین آریا تبریز 1122 مکانیک محمد رستمی 137599517 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1831 1402/06/09
43 جهان نوین آریا تبریز 1122 مکانیک محمد رستمی 137599517 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1124 1401/05/18
44 جهان نوین آریا تبریز 1122 مکانیک محمد رستمی 137599517 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA2069 1402/03/23
45 جهان نوین آریا تبریز 1122 مکانیک محمد رستمی 137599517 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA2073 1402/03/23
46 جهان نوین آریا تبریز 1122 مکانیک محمد رستمی 137599517 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1470 1401/08/25
47 جهان نوین آریا تبریز 1122 برق کار علیرضا مشکی 1382658354 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1650 1401/11/11
48 جهان نوین آریا تبریز 1122 برق کار علیرضا مشکی 1382658354 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1064 1401/08/24
49 جهان نوین آریا تبریز 1122 برق کار علیرضا مشکی 1382658354  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1192 1401/10/22
50 جهان نوین آریا تبریز 1122 برق کار علیرضا مشکی 1382658354 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1108 1401/08/11
51 جهان نوین آریا تبریز 1122 برق کار علیرضا مشکی 1382658354  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1245 1401/12/10
52 جهان نوین آریا تبریز 1122 برق کار علیرضا مشکی 1382658354 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1247 1401/12/10
53 جهان نوین آریا تبریز 1122 برق کار علیرضا مشکی 1382658354 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1225 1401/10/15
54 جهان نوین آریا تبریز 1122 برق کار علیرضا مشکی 1382658354 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1115 1401/11/25
55 جهان نوین آریا تبریز 1122 جلوبندی کار محمد رستمی 137599517 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1723 1402/08/23
56 جهان نوین آریا تبریز 1122 جلوبندی کار محمد رستمی 137599517 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1470 1401/08/25
57 جهان نوین آریا تبریز 1122 سرویس کار محمد رستمی 137599517 سرویس و نگهداری خودروهای نیسان (N-Step I) Nissan Vehicle service process (N-Step I) JNA1212 1401/04/23
58 جهان نوین آریا تبریز 1122 مسئول انبار غفور علیزاده "0084535039 نظام آراستگی 5S 5S JNA1919 1402/04/12
59 جهان نوین آریا تبریز 1122 مسئول انبار غفور علیزاده "0084535040 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1725 1402/09/29
60 جهان نوین آریا تبریز 1122 مسئول انبار غفور علیزاده "0084535041 قطعه شناسی Parts Introduction JNA2054 1402/09/21
61 جهان نوین آریا تبریز 1122 مسئول انبار غفور علیزاده "0084535042 سیستم های سفارش گذاری موجودی انبار Parts ordering system JNA2073 1402/11/25
62 جهان نوین آریا تبریز 1122 مسئول انبار غفور علیزاده "0084535043 ایمنی انبار Warehouse Safety JNA2076 1402/11/25
63 جهان نوین آریا تبریز 1122 امدادگر حمید مقتدر 1361384409 نظام آراستگی 5S 5S JNA2057 1402/06/29
64 جهان نوین آریا تبریز 1122 امدادگر حمید مقتدر 1361384409 مشتری مداری CRM JNA1019 1402/04/04
65 جهان نوین آریا تبریز 1122 امدادگر حمید مقتدر 1361384409 پذیرش Reception JNA1816 1402/09/21
66 جهان نوین آریا تبریز 1122 امدادگر حمید مقتدر 1361384409 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1923 1402/05/23
67 جهان نوین آریا تبریز 1122 امدادگر حمید مقتدر 1361384409 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1821 1402/04/13
68 جهان نوین آریا تبریز 1122 امدادگر حمید مقتدر 1361384409 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1886 1402/04/29
69 جهان نوین آریا تبریز 1122 امدادگر حمید مقتدر 1361384409 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1983 1402/07/26
70 تبریز 1122 امدادگر حمید مقتدر 1361384409  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1629 1402/03/19
71 جهان نوین آریا تبریز 1122 امدادگر حمید مقتدر 1361384409 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1257 1402/06/22
72 جهان نوین آریا تبریز 1122 امدادگر حمید مقتدر 1361384409 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1611 1402/05/19
73 جهان نوین آریا تبریز 1122 امدادگر حمید مقتدر 1361384409 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1614 1402/05/19
74 جهان نوین آریا تبریز 1122 امدادگر حمید مقتدر 1361384409 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1650 1402/07/05
75 جهان نوین آریا تبریز 1122 امدادگر حمید مقتدر 1361384409 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1731 1402/06/07
76 جهان نوین آریا تبریز 1122 امدادگر حمید مقتدر 1361384409 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1737 1402/06/07
77 جهان نوین آریا تبریز 1122 امدادگر حمید مقتدر 1361384409 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1138 1402/10/26
78 جهان نوین آریا تبریز 1122 امدادگر حمید مقتدر 1361384409  حمل ایمن خودرو  Saft Transportation of the car JNA2026 1402/08/23

خودروها

خدمات مشتریان

دسترسی سریع

درباره ما

اطلاعات تماس

شبکه های اجتماعی