ردیف نام شرکت نام نمایندگی کد نمایندگی پست کاری نام نام خانوادگی کد ملی نام دوره آموزشی به فارسی نام دوره آموزشی به انگلیسی شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه
1 جهان نوین آریا تهران 1114 مدیر نمایندگی هومن نظامی "0070753709 مدیریت نمایندگی Workshop Management JNA1740 1402/10/28
2 جهان نوین آریا تهران 1114 مدیر نمایندگی هومن نظامی "0070753709 مشتری مداری CRM JNA1631 1402/06/07
3 جهان نوین آریا تهران 1114 مدیر نمایندگی هومن نظامی "0070753709 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1658 1402/08/15
4 جهان نوین آریا تهران 1114 مدیر نمایندگی هومن نظامی "0070753709 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JNA1761 1402/11/30
5 جهان نوین آریا تهران 1114 مدیر نمایندگی هومن نظامی "0070753709 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4
6 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی امین مجدی "0063611643 مشتری مداری CRM JNA1083 1400/05/02
7 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی امین مجدی "0063611643 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JN992411 1399/02/11
8 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی امین مجدی "0063611643 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1223 1401/09/15
9 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی امین مجدی "0063611643 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1218 1400/08/11
10 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی امین مجدی "0063611643 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JN992309 1399/02/19
11 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی امین مجدی "0063611643  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA649 1399/10/17
12 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی امین مجدی "0063611643 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1254 1400/03/03
13 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی امین مجدی "0063611643 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JN951557 1395/09/18
14 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی امین مجدی "0063611643 سیستم سوخت رسانی  Fuel System JNA1606 1401/03/25
15 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی امین مجدی "0063611643 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JN992449 1399/01/28
16 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی امین مجدی "0063611643 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JN951514 1395/09/14
17 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی امین مجدی "0063611643 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JN002421 1400/02/30
18 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی امین مجدی "0063611643 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA2074 1402/10/28
19 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی محمد رضا خدیر "0078823080 مشتری مداری CRM JNA1095 1400/03/04
20 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی محمد رضا خدیر "0078823080 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1087 1400/12/18
21 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی محمد رضا خدیر "0078823080 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1155 1401/07/20
22 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی محمد رضا خدیر "0078823080 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1172 1401/04/15
23 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی محمد رضا خدیر "0078823080 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JN992310 1399/02/19
24 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی محمد رضا خدیر "0078823080  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1184 1401/03/23
25 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی محمد رضا خدیر "0078823080 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JN961866 1396/08/03
26 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی محمد رضا خدیر "0078823080 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JN961468 1396/03/31
27 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی محمد رضا خدیر "0078823080 سیستم سوخت رسانی  Fuel System JN961469 1396/03/31
28 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی محمد رضا خدیر "0078823080 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JN992447 1399/01/28
29 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی محمد رضا خدیر "0078823080 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1199 1401/10/20
30 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی محمد رضا خدیر "0078823080 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JN002423 1400/02/21
31 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی محمد رضا خدیر "0078823080 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1209 1401/11/19
32 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی علیرضا نقی زاده "0069991200 مشتری مداری CRM JNA1803 1401/04/6
33 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی علیرضا نقی زاده "0069991200 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1090 1401/04/8
34 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی علیرضا نقی زاده "0069991200 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1125 1401/06/09
35 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی علیرضا نقی زاده "0069991200 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1139 1401/07/12
36 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی علیرضا نقی زاده "0069991200 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1211 1401/11/20
37 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی علیرضا نقی زاده "0069991200  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1197 1401/10/22
38 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی علیرضا نقی زاده "0069991200 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1089 1402/03/23
39 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی علیرضا نقی زاده "0069991200 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1607 1402/05/19
40 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی علیرضا نقی زاده "0069991200 سیستم سوخت رسانی  Fuel System JNA1603 1402/05/19
41 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی علیرضا نقی زاده "0069991200 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1630 1402/08/29
42 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی علیرضا نقی زاده "0069991200 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1126 1401/07/28
43 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی علیرضا نقی زاده "0069991200 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1129 1401/07/28
44 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس فنی علیرضا نقی زاده "0069991200 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1147 1402/10/26
45 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس پذیرش حامد صفر ی نژاد "0452735114 مشتری مداری CRM JNA652 1399/11/06
46 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس پذیرش حامد صفر ی نژاد "0452735114 پذیرش Reception JNA653 1399/11/07
47 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس پذیرش حامد صفر ی نژاد "0452735114 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت(سون) Seven Soft JNA657 1399/11/8
48 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس پذیرش حامد صفر ی نژاد "0452735114 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1013 1400/05/13
49 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس پذیرش حامد صفر ی نژاد "0452735114 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA690 1399/12/06
50 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس پذیرش حامد صفر ی نژاد "0452735114  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1033 1400/09/25
51 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس پذیرش حامد صفر ی نژاد "0452735114 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1131 1401/10/14
52 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس پذیرش حامد صفر ی نژاد "0452735114 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA713 1399/12/27
53 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس پذیرش حامد صفر ی نژاد "0452735114 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1151 1401/12/16
54 جهان نوین آریا تهران 1114 کارشناس پذیرش حامد صفر ی نژاد "0452735114 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1038 1400/08/10
61 جهان نوین آریا تهران 1114 پذیرشگر هادی صادقی تبار "0073565891 مشتری مداری CRM JNA1038 1400/08/18
62 جهان نوین آریا تهران 1114 پذیرشگر هادی صادقی تبار "0073565891 پذیرش Reception JNA1050 1400/09/11
63 جهان نوین آریا تهران 1114 پذیرشگر هادی صادقی تبار "0073565891 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1079 1401/05/26
64 جهان نوین آریا تهران 1114 پذیرشگر لادن سدهیان 5100067608 مشتری مداری CRM JN951794 1395/10/14
65 جهان نوین آریا تهران 1114 پذیرشگر لادن سدهیان 5100067608 پذیرش Reception JN951674 1395/10/16
66 جهان نوین آریا تهران 1114 پذیرشگر لادن سدهیان 5100067608 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JN992482 1399/02/06
55 جهان نوین آریا تهران 1114 مسئول ارتباط با مشتریان آرزو فرهنگی "0453751687 مشتری مداری CRM JNA633 1399/07/09
56 جهان نوین آریا تهران 1114 مسئول ارتباط با مشتریان آرزو فرهنگی "0453751687 اصول و فنون مذاکره Principles and Techniques of Negotiation JNA640 1399/08/11
57 جهان نوین آریا تهران 1114 مسئول ارتباط با مشتریان آرزو فرهنگی "0453751687 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10002 ISO 10002 JNA1051 1400/08/18
58 جهان نوین آریا تهران 1114 مسئول ارتباط با مشتریان آرزو فرهنگی "0453751687 آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد Iso 10004 ISO 10004 JNA1057 1400/08/19
59 جهان نوین آریا تهران 1114 مسئول ارتباط با مشتریان آرزو فرهنگی "0453751687 آشنایی با آخرین ویرایش الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ISO 9001 JNA1058 1400/08/20
60 جهان نوین آریا تهران 1114 مسئول ارتباط با مشتریان آرزو فرهنگی "0453751687 آشنایی با الزامات دستورالعمل سازمان بازرسی بازنگری 4 ISQI Requirements - Revision 4
67 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک عباس حیدری "0310251907 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1020 1400/05/13
68 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک عباس حیدری "0310251907  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1185 1400/06/11
69 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک عباس حیدری "0310251907 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JN002440 1400/02/12
70 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک عباس حیدری "0310251907 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1096 1401/02/07
71 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک عباس حیدری "0310251907 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1099 1401/02/07
72 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک عباس حیدری "0310251907 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JN002435 1400/02/16
73 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک عباس حیدری "0310251907 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1133 1401/02/21
74 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک عباس حیدری "0310251907 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JN002424 1400/02/30
75 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک عباس حیدری "0310251907 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1141 1401/02/28
76 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک بهمن سمائی "0013176641 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1214 1401/05/05
77 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک بهمن سمائی "0013176641  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1148 1401/03/04
78 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک بهمن سمائی "0013176641 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1154 1401/03/05
79 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک بهمن سمائی "0013176641 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1160 1401/03/11
80 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک بهمن سمائی "0013176641 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1164 1401/03/11
81 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک بهمن سمائی "0013176641 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JN002431 1400/02/16
82 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک بهمن سمائی "0013176641 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1645 1402/03/24
83 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک بهمن سمائی "0013176641 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1640 1402/03/24
84 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک بهمن سمائی "0013176641 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1173 1401/04/02
85 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک میلاد  بهاری "0480718369 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1721 1402/08/23
86 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک میلاد  بهاری "0480718369  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1632 1402/03/20
87 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک میلاد  بهاری "0480718369 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1646 1402/04/04
88 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک میلاد  بهاری "0480718369 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1600 1402/02/14
89 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک میلاد  بهاری "0480718369 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1605 1402/02/14
90 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک میلاد  بهاری "0480718369 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1665 1402/05/18
91 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک میلاد  بهاری "0480718369 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1733 1402/06/07
92 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک میلاد  بهاری "0480718369 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1735 1402/06/07
93 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک میلاد  بهاری "0480718369 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1668 1402/05/24
94 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک محمد خاکپور 1382788819 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1231 1401/10/13
95 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک محمد خاکپور 1382788819  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1188 1401/06/14
96 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک محمد خاکپور 1382788819 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1196 1401/06/17
97 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک محمد خاکپور 1382788819 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1169 1401/06/09
98 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک محمد خاکپور 1382788819 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1179 1401/06/09
99 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک محمد خاکپور 1382788819 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1744 1402/07/5
100 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک محمد خاکپور 1382788819 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1762 1402/07/26
101 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک محمد خاکپور 1382788819 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1763 1402/07/26
102 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک محمد خاکپور 1382788819 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1670 1402/05/24
103 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک علی رضا سیف "0311866816 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1726 1402/08/23
104 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک علی رضا سیف "0311866816  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1243 1401/12/30
105 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک علی رضا سیف "0311866816 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1642 1402/04/04
106 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک علی رضا سیف "0311866816 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1609 1402/02/14
107 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک علی رضا سیف "0311866816 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1610 1402/02/14
108 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک علی رضا سیف "0311866816 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1657 1402/05/18
109 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک علی رضا سیف "0311866816 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1642 1402/03/24
110 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک علی رضا سیف "0311866816 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JNA1638 1402/03/24
111 جهان نوین آریا تهران 1114 مکانیک علی رضا سیف "0311866816 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1186 1401/04/02
112 جهان نوین آریا تهران 1114 برق کار امیر ایلو خانی 3860413694 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1198 1401/03/25
113 جهان نوین آریا تهران 1114 برق کار امیر ایلو خانی 3860413694 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1230 1401/10/21
114 جهان نوین آریا تهران 1114 برق کار امیر ایلو خانی 3860413694  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1244 1401/12/30
115 جهان نوین آریا تهران 1114 برق کار امیر ایلو خانی 3860413694 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1250 1402/06/22
116 جهان نوین آریا تهران 1114 برق کار امیر ایلو خانی 3860413694  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1239 1402/08/18
117 جهان نوین آریا تهران 1114 برق کار امیر ایلو خانی 3860413694 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1238 1402/08/18
118 جهان نوین آریا تهران 1114 برق کار امیر ایلو خانی 3860413694 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1107 1041/11/22
119 جهان نوین آریا تهران 1114 برق کار امیر ایلو خانی 3860413694 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1128 1401/12/5
120 جهان نوین آریا تهران 1114 برق کار بهراد وزیری "0013345338 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1725 1402/09/14
121 جهان نوین آریا تهران 1114 برق کار بهراد وزیری "0013345338 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JNA1727 1402/09/22
122 جهان نوین آریا تهران 1114 برق کار بهراد وزیری "0013345338  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1735 1402/10/04
123 جهان نوین آریا تهران 1114 برق کار بهراد وزیری "0013345338 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JNA1738 1402/10/06
124 جهان نوین آریا تهران 1114 برق کار بهراد وزیری "0013345338  سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JNA1744 1402/10/20
125 جهان نوین آریا تهران 1114 برق کار بهراد وزیری "0013345338 سیستم سوخت رسانی Fuel System JNA1745 1402/10/20
126 جهان نوین آریا تهران 1114 برق کار بهراد وزیری "0013345338 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JNA1758 1402/11/12
127 جهان نوین آریا تهران 1114 برق کار بهراد وزیری "0013345338 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1762 1402/11/25
128 جهان نوین آریا تهران 1114 جلوبندی کار سعید حسن آبادی "0053059409 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JN970690 1397/02/10
129 جهان نوین آریا تهران 1114 جلوبندی کار سعید حسن آبادی "0053059409 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1080 1400/09/15
130 جهان نوین آریا تهران 1114 جلوبندی کار عباس حسن آبادی "0066113830 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1670 1402/08/09
131 جهان نوین آریا تهران 1114 جلوبندی کار عباس حسن آبادی "0066113830 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1765 1402/11/25
132 جهان نوین آریا تهران 1114 سرویس کار بهمن سمائی "0013176641 سرویس و نگهداری خودروهای نیسان (N-Step I) Nissan Vehicle service process (N-Step I) JN982500 1398/08/28
133 جهان نوین آریا تهران 1114 سرویس کار عباس پور قیومی 2380406626 سرویس و نگهداری خودروهای نیسان (N-Step I) Nissan Vehicle service process (N-Step I) JNA1636 1402/06/08
134 جهان نوین آریا تهران 1114 سرویس کار عباس حیدری "0310251907 سرویس و نگهداری خودروهای نیسان (N-Step I) Nissan Vehicle service process (N-Step I) JNA1637 1402/06/08
135 جهان نوین آریا تهران 1114 مسئول انبار فرزاد زرگوش 1920054278 نظام آراستگی 5S 5S JNA1094 1400/11/05
136 جهان نوین آریا تهران 1114 مسئول انبار فرزاد زرگوش 1920054278 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1081 1400/10/06
137 جهان نوین آریا تهران 1114 مسئول انبار فرزاد زرگوش 1920054278 قطعه شناسی Parts Introduction JNA1116 1401/05/11
138 جهان نوین آریا تهران 1114 مسئول انبار فرزاد زرگوش 1920054278 سیستم های سفارش گذاری موجودی انبار Parts ordering system JNA1138 1401/07/12
139 جهان نوین آریا تهران 1114 مسئول انبار فرزاد زرگوش 1920054278 ایمنی انبار Warehouse Safety JNA1145 1401/07/12
140 جهان نوین آریا تهران 1114 امدادگر محمد رضا خدیر "0078823080 نظام آراستگی 5S 5S JNA1082 1400/02/07
141 جهان نوین آریا تهران 1114 امدادگر محمد رضا خدیر "0078823080 مشتری مداری CRM JNA1095 1400/03/04
142 جهان نوین آریا تهران 1114 امدادگر محمد رضا خدیر "0078823080 پذیرش Reception JNA1098 1400/08/10
143 جهان نوین آریا تهران 1114 امدادگر محمد رضا خدیر "0078823080 آشنایی با نرم افزار ارتباطی شرکت (سون) Seven Soft JNA1087 1400/12/18
144 جهان نوین آریا تهران 1114 امدادگر محمد رضا خدیر "0078823080 سیستم تعلیق، ترمز و فرمان (N-Step II) Suspension, Brake & Steering (N-Step II) JNA1155 1401/07/20
145 جهان نوین آریا تهران 1114 امدادگر محمد رضا خدیر "0078823080 سیستم های تهویه مطبوع (N-Step II) Air conditioning system (N-Step II) JNA1172 1401/04/15
146 جهان نوین آریا تهران 1114 امدادگر محمد رضا خدیر "0078823080 سیستم های الکتریکی شاسی و بدنه (N-Step II) Chasis electrical system (N-Step II) JN992310 1399/02/19
147 جهان نوین آریا تهران 1114 امدادگر محمد رضا خدیر "0078823080  کتابچه راهنمای تعمیرات نیسان(ESM) The nissan car repair manual JNA1184 1401/03/23
148 جهان نوین آریا تهران 1114 امدادگر محمد رضا خدیر "0078823080 اصول تعمیرات موتور خودروهای نیسان (N-Step II) PRinciples of engine repairs for nissan cars (N-Step II) JN961866 1396/08/03
149 جهان نوین آریا تهران 1114 امدادگر محمد رضا خدیر "0078823080 سیستم مدیریت موتور (N-Step II) Engine Management system (N-Step II) JN961468 1396/03/31
150 جهان نوین آریا تهران 1114 امدادگر محمد رضا خدیر "0078823080 سیستم سوخت رسانی Fuel System JN961469 1396/03/31
151 جهان نوین آریا تهران 1114 امدادگر محمد رضا خدیر "0078823080 آشنایی با دستگاه عیب یاب و سیستم های عیب یابی (N-Step I) Consult III+ introduction (N-Step I) JN992447 1399/01/28
152 جهان نوین آریا تهران 1114 امدادگر محمد رضا خدیر "0078823080 سیستم های 4WD اتوماتیک (N-Step II) system 4WD Automatic (N-Step II) JNA1199 1401/10/20
153 جهان نوین آریا تهران 1114 امدادگر محمد رضا خدیر "0078823080 گیربکس اتوماتیک (N-Step II) Automatic Transmission (N-Step II) JN002423 1400/02/21
154 جهان نوین آریا تهران 1114 امدادگر محمد رضا خدیر "0078823080 آشنایی با ابزار مخصوص خودروهای نیسان Introduction to SSTs JNA1209 1401/11/19
155 جهان نوین آریا تهران 1114 امدادگر محمد رضا خدیر "0078823080  حمل ایمن خودرو  Saft Transportation of the car JNA1213 1401/11/26

خودروها

خدمات مشتریان

دسترسی سریع

درباره ما

اطلاعات تماس

شبکه های اجتماعی